ToysHeart SI-X Type W Techno 自慰器 产品编号 4526374613395

提交评论 (已售出105)
最后价格:US$19.61
售完
售完
最后价格:US$19.61

您可能还需要

产品资料
主要分类
产品资料
全新SI-X 系列登场!
全长 165mm
全幅 54mm
内部长 135mm
重量 178g
制品素材 TPE
特徴 ミミズ千匹
厚生労动省:食品卫生法基准第370号准拠素材采用

SI-X Type W Techno Masturbator < br>
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-2
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-3
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-4
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-5
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-6

产品功能及介绍

全新SI-X 系列登场!
全长 165mm
全幅 54mm
内部长 135mm
重量 178g
制品素材 TPE
特徴 ミミズ千匹
厚生労动省:食品卫生法基准第370号准拠素材采用

SI-X Type W Techno Masturbator < br>
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-2
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-3
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-4
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-5
ToysHeart - SI-X Type W Techno 自慰器 照片-6

仿真飞机杯的热门产品

Toys Heart R-20 第四代自慰器

3.151696103141