A-One Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 产品编号 TOY-2502227

提交评论 (已售出42)
最后价格:US$15.50
售完
售完
最后价格:US$15.50
产品资料
主要分类
 • 直径(厘米): 2.3
 • 长度(厘米): 11.3
 • 颜色:
 • 品牌: A-One
 • 国家: 日本
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
产品资料
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-2
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-3
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-4
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-5
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-6
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-7

产品功能及介绍

 • 直径(厘米): 2.3
 • 长度(厘米): 11.3
 • 颜色:
 • 品牌: A-One
 • 国家: 日本
 • 振动: 是的
 • 防水: 是的
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-2
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-3
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-4
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-5
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-6
A-One - Baby Stick Puffer 波浪型震动棒 - 粉红色 照片-7

迷你自慰棒的热门产品

Fun Factory Jam 按摩棒 - 淡紫色

SVAKOM Tulip 子弹震动器 - 紫色

SVAKOM Emma 迷你震动棒 - 红色

Fun Factory Jam 按摩棒 - 橙色

SVAKOM Tulip 子弹震动器 - 黑色

3.151686018564